Přejít k hlavnímu obsahu
 

Recyklace skla jako nástroj pro snížení uhlíkové stopy

Recyklace skla je účinným nástrojem, jak v oblasti stavebnictví splnit požadavky dnešní doby na zvyšování udržitelnosti života.

Vzhledem k tomu, že 20 % uhlíkové stopy v rámci stavby budov představuje fasáda, skvělým řešením pro snížení emisí CO2 a urychlení rozvoje cirkulárního hospodářství je nízkouhlíkové sklo z produkce Saint-Gobain Glass s vysokým podílem skleněné hmoty pocházející z recyklace.


V článku Recyklace skla jako nástroj pro snížení uhlíkové stopy se dočtete:

Co je uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ukazatel zatížení životního prostředí prostřednictvím vypuštěných skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentech CO2. Uhlíková stopa se často sleduje při výběru výrobků, jejichž výroba by měla mít co nejmenší dopad na životní prostředí. Množství firem se snaží snižovat emise skleníkových plynů (GHG), aby přispěly k ochraně klimatu a současně prokázaly společenskou odpovědnost a environmentální udržitelnost. Uzákonění postupů stanovení emisí GHG v ČR určuje ČSN ISO 14064 – Skleníkové plyny, ISO 14067 – Uhlíková stopa výrobku, služeb i společnosti. Mezinárodní standard představuje GHG Protocol.

Uhlíková stopa stavebních materiálů

Pro stanovení uhlíkové stopy stavebních materiálů se bere v úvahu celý proces jejich výroby a životnosti, tedy těžba surovin, výroba, doprava, konstrukce, použití, a také jejich likvidace. Proto se u snižování uhlíkové stopy věnuje velká pozornost všem fázím výrobního i životního cyklu výrobku. Velmi efektivním způsobem, jak snížit celkovou ekologickou stopu stavebních materiálů včetně skla je recyklace.

Výsledky uhlíkové stopy dle materiálů

Výsledky uhlíkové stopy dle materiálů. Recyklace skla a uhlíková stopa stavebního materiálu.

 

Co je recyklace

Co je to recyklace a recyklovaní skla

Recyklace je soubor procesů nakládání s odpadem, které umožňují jeho další využití.
Podstatou recyklace je opakované neboli cyklické využití vlastností odpadových materiálů, které se místo nákladné likvidace či skladování použijí jako druhotná surovina pro výrobu nových produktů. Cyklické použití surovin je známé také jako cirkulární nebo oběhové hospodářství a používá se v mnoha oborech průmyslové výroby.
Chytrá recyklace přináší výrazné úspory také při výrobě i likvidaci mnoha stavebních materiálů a současně významně přispívá ke snížení uhlíkové stopy moderní architektury.

K nejefektivnějším formám recyklace stavebního odpadu patří recyklace skla

Většina stavebního odpadu se po správném zpracování v recyklačním středisku stává zdrojem plnohodnotných surovin pro výrobu nových stavebních materiálů. Mezi nejefektivněji recyklovatelné stavební materiály patří sklo – jeho recyklace přináší výrobci několik výhod, které jsou všechny spojené se snížením uhlíkové a ekologické stopy:

 • Úspora vstupních surovin: použité střepy mohou při výrobě skla téměř 100% nahradit primární surovinu – křemičitý sklářský písek – a sníží tak závislost výroby na zásobách neobnovitelných přírodních zdrojů. Použitím 1 tuny střepů lze ušetřit 1,2 tuny primárních surovin včetně 850 kg písku.
 • Snížení uhlíkové stopy v procesu výroby: zhruba 22 % emisí CO2 vzniká při zpracování vstupní suroviny.
 • Úspora energií na výrobu skla: každé procento skleněných střepů použitých na výrobu skla (např. při použití 1 %, což je 10 kg střepů na 1 tunu skloviny) znamená úsporu energií při tavení skloviny cca o 0,25 %. 
 • Redukce potřeby likvidace použitého skla v rámci stavebního odpadu po ukončení životního cyklu. Nerecyklované použité sklo se totiž rozkládá několik tisíc let a jeho případné skladování není slučitelné se snahou o snižování emisí CO2.
 • Sklo je téměř 100% recyklovatelný materiál: lze jej recyklovat opakovaně, prakticky donekonečna.

Moderní technologie umožňují při recyklaci velmi efektivní čištění skelné hmoty od širokého spektra příměsí a znečištění, takže je možné recyklovat i sklo s kovovými povlaky a vrstvená skla s bezpečnostními fóliemi.

Recyklace stavebního odpadu - chytrá recyklace skla

V říjnu 2021 vznikla síť, která se pod značkou Saint-Gobain Glass Recycling zaměřila na sběr a zpracování skleněného odpadu, což vedlo k významnému zvýšení množství skleněných střepů využitých při výrobě skla ve sklárnách Saint-Gobain Glass (1 350 tun střepů zpracovaných při výrobě plochého skla v roce 2021). Skupina Saint-Gobain Glass si stanovila za cíl začlenit do výroby tabulového skla do roku 2030 až 50 % recyklované skleněné hmoty.

Saint-Gobain Glass je průkopníkem v procesu snižování uhlíkové stopy

Trvalým cílem Saint-Gobain Glass je přispět k tomu, aby v budovách během celého jejich životního cyklu vzrůstal uživatelský komfort za současného snižování dopadů výroby na životní prostředí. Energeticky účinná a lehká konstrukční řešení Saint-Gobain Glass dlouhodobě významně přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů na našich trzích a současně nabízí lepší ekonomickou hodnotu a kvalitu pro vývojáře, majitele i uživatele.

Carbon Fund – Uhlíkový fond Saint-Gobain 2023

Skupina Saint-Gobain přijala závazek k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. To znamená, že nebudeme produkovat více emisí CO2 než kolik budeme schopni zachytit nebo integrovat do našich výrobků.

 

V roce 2015 si skupina Saint-Gobain Glass stanovila v oblasti snižování emisí CO2 několik ambiciózních cílů: do roku 2025 snížit emise CO2 o 20 %, zredukovat o 80 % vypouštění odpadních vod a množství nezpracovatelného odpadu snížit o 50 %.

Saint-Gobain Glass patří mezi 127 společností zapsaných v roce 2018 do seznamu „Climate Change A List“, který sestavila mezinárodní organizace CDP.

Dalším krokem Saint-Gobain Glass na cestě ke snižování emisí CO2 byl v roce 2019 podpis závazku OSN Global Compact, jehož cílem je omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Saint-Gobain Net Zero Carbon 2050 baner, Dekarbonizace budov a řešení pomocí nízkouhlíkového skla, snížení uhlíkové stopy

Ambicí Saint-Gobain Glass je dosáhnout absolutně nulové emise CO2 do roku 2050 pomocí několika kroků:

 • Vyloučení používání energií z fosilních paliv.
 • Používání dekarbonizovaných surovin pro výrobu.
 • Označení a dohledatelnost informací o složení a původu produktu včetně použitých surovin (iWin).
 • Zvýšení využití recyklovaných surovin na maximum (do roku 2030 aspoň 40 %).
 • Snížení hmotnosti skla (snížená hmotnost zasklení až o 33 % při zachování stejných výkonů).
 • Zvýšení energetické účinnosti skla (magnetronové kovové povlaky úsporou energií během 3 měsíců užívání mohou vykompenzovat emise související s celým životním cyklem produktu).
 • Redukce použití plastů při balení a přepravě (dočasná ochranná vrstva EASYPRO).
 • Solární fasády jako zdroj energie (řešení Building Integrated Photovoltaics (BIPV).
 • Vývoj nízkouhlíkového skla ORAÉ (obsah 70 % recyklovaného skla v kombinaci s použitím obnovitelných energií snižuje uhlíkovou stopu přibližně o 40 % bez snížení technického či estetického výkonu).

ORAÉ - PRVNÍ NÍZKOUHLÍKOVÉ SKLO NA SVĚTĚ

Se sklem ORAÉ® dosáhla společnost Saint-Gobain Glass důležitého technického průlomu, který jí umožňuje nabízet první sklo s nejnižší uhlíkovou stopou na fasádním trhu.

 

Snaha o snížení uhlíkové stopy je dlouhodobým cílem společnosti už mnoho let – všichni zaměstnanci Saint-Gobain Glass se každodenně snaží podporovat soulad výkonu a ekologie, aby výrobky mohly nabídnout lepší ekonomickou hodnotu a kvalitu ve spojení s maximálním uživatelským komfortem.

Například: řešení tepelné izolace zasklení s povlaky COOL-LITE XTREME díky úsporám energií kompenzují během pouhých tří měsíců užívání všechny emise CO2 spojené s jeho výrobou.

Společnost Saint-Gobain Glass integrovala sledování hodnoty uhlíkové stopy také do online konfigurační aplikace Calumen, kde je možné v rámci plánování zasklení po vygenerování technického listu v záložce „UDRŽITELNOST“ ověřit hodnotu uhlíkové stopy. Lze tak vyhledat nejvýkonnější zasklení s nejnižší uhlíkovou stopou.

První nízkouhlíkové sklo na světe od Saint-Gobain Glass

Společnost Saint-Gobain Glass v roce 2022 přináší na trh skel pro fasády budov významnou technickou inovaci – nové sklo ORAÉ s nejnižším obsahem uhlíku.

Webinář: Nízkouhlíkové sklo ORAÉ

Jak se sklo podílí na uhlíkové stopě fasád? Co je to nízkouhlíkové sklo a proč je důležité? Je takové sklo skutečně možné využít i na projektech v ČR?

 

Tento inovativní produkt s obsahem až 70 % recyklovaného skla je vyrobený s využitím obnovitelných zdrojů energie, což v kombinaci s řadou protislunečních povlaků COOL-LITE XTREME umožňuje až 40% snížení uhlíkové stopy oproti srovnatelným produktům se stejným technickým a estetickým výkonem. Sklo ORAÉ má odhadovanou uhlíkovou stopu pro 4mm substrát pouze 7 kg CO2 ekv./m2.

Orae - logo

Název ORAÉ je odvozen od Horae – bohyní, které v řecké mytologii symbolizují změnu času a ročních období. Společnost Saint-Gobain Glass zvolila toto jméno ve víře, že její nový produkt skutečně způsobí změnu a nastartuje novou éru udržitelnosti tím, že posouvá trh blíže k dekarbonizaci.
Michal ŠirokýMarketing & Sustainability Manager

Nízkouhlíkové sklo ORAÉ navazuje na první uhlíkově neutrální výrobu Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v továrně Aniche ve Francii, kde bylo vyvinuto sklo s nulovými emisemi CO2, se 100% podílem recyklovaného skla, vyrobené s využitím 100% bioplynu a 100% zelené elektřiny. Tato inovativní výroba společnosti umožnila zdokonalení výrobních procesů a načerpání odborných znalosti. Dalším krokem bylo uvedení nízkouhlíkového skla ORAÉ do sortimentu SAINT-GOBAIN GLASS.

Jako první aplikace ORAÉ pro evropský trh skel pro fasády byla vybrána protisluneční skla COOL-LITE XTREME, která díky své pokročilé technologii magnetronových kovových povlaků extrémně snižují emise skleníkových plynů způsobené vytápěním, umělým osvětlením a provozem klimatizace při užívání budov. COOL-LITE XTREME ORAÉ je tak dokonalým spojením výkonu a udržitelnosti – snižuje provozní i vtělený uhlík.

Certifikace Cradle to Cradle Certified®

Společnost Saint-Gobain Glass jako první výrobce skla pro všechny produktové řady nízkouhlíkového skla ORAÉ® získala také prestižní certifikaci Cradle to Cradle Certified® (C2C Certified) V4.0, která je zárukou toho, že materiály splňují přísné standardy udržitelnosti, aby se snížil jejich dopad na životní prostředí. Cílem této certifikace je posuzovat výrobky na základě jejich environmentálního a sociálního dopadu během celého jejich životního cyklu. Společnost Saint-Gobain Glass je držitelem certifikace C2C Certified V4.0 ve všech pěti kategoriích a současně držitelem Certifikátu™ zdravotní nezávadnosti materiálu s certifikací C2C Platinum V4.0.
 

První nízkouhlíkové recyklované sklo Cool Lite Xtreme Oraé

Více o COOL-LITE XTREME ORAÉ

V každém projektu, pro který je vybrán produkt COOL-LITE XTREME ORAÉ, bude substrát ORAÉ dostupný pro všechny tabule tvořící izolační zasklení.

Společnost Saint-Gobain Glass podniká kroky k další podpoře zákazníků tím, že pro nové nízkouhlíkové sklo ORAÉ poskytuje environmentální údaje a certifikace. Podrobné údaje o životním prostředí budou dokumentovány prostřednictvím prohlášení o environmentálních produktech ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii). Jakmile budou k dispozici ověřené EPD (začátkem roku 2023), budou integrovány také do online konfiguračního nástroje Calumen.

COOL-LITE XTREME ORAÉ je prvním krokem k připravované rozšířené nabídce nízkouhlíkových skel. Je plně v souladu se závazkem Saint-Gobain Net Zero Carbon do roku 2050 a jeho ambicí potvrdit skupinu Saint-Gobain Glass na pozici světového lídra v oblasti udržitelné výstavby.

První nízkouhlíkové sklo na světě Cool-Lite Xtreme Oraé COOL-LITE® XTREME ORAÉ®
Sgg Cool-Lite Xtreme - protisluneční sklo do francouzských skel - oken, dvěrí, lité sklo, Saint-Gobain Building-Glass SGG COOL-LITE® XTREME
Jak a kde se vyrábí sklo, tavení skla, co se vyrábí ze skla, ploché a tabulové sklo, suroviny pro výrobu, float proces Jak vzniká sklo
saint-gobain-glass-udava-smer-s-prvnim-nizkouhlikovym-sklem-na-svete Saint-Gobain Glass udává směr s prvním nízkouhlíkovým sklem na světě
Sklo pro administrativní budovy
chytra-online-aplikace-calumen Calumen
Velká francouzská okna, typy a druhy skel i oken, dvojité okno, zdvojené okna do domu, drevená a lastová okna Jak vybrat okna do domu?
jake-parametry-sledovat-pri-vyberu-skla-do-oken Jaké parametry sledovat při výběru skla do oken
První nízkouhlíkové sklo na světě Cool-Lite Xtreme Oraé

COOL-LITE® XTREME ORAÉ®

První nízkouhlíkové sklo na světě ORAÉ® v kombinaci s nejlepšími povlaky ve své třídě. Produktová řada mimořádně selektivních protislunečních povlaků COOL-LITE® XTREME je nyní …